Zorg voor elkaar

Het pastoraat (de herderlijke zorg) is voor de gemeente van groot belang. Hierin is de Heere Jezus ons voorgegaan als de Goede Herder. Er ligt een roeping voor alle gemeenteleden om oog te hebben voor elkaar en, waar nodig, met elkaar mee te leven. De kerkenraad heeft in het pastoraat een bijzondere taak, daarin bijgestaan door een pastoraal medewerker en bezoekbroeders. In voorkomende gevallen kan er daarom altijd een beroep worden gedaan op de predikant of de wijkouderlingen, waarna wordt bezien op welke wijze het pastoraat het beste gestalte kan krijgen.

Tweejaarlijks huisbezoek

In de maanden september tot en met april bezoeken de wijkouderlingen samen met de bezoekbroeders een gedeelte van de adressen die tot onze gemeente behoren. Gemiddeld eenmaal per twee jaar wordt daarvoor contact gezocht. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de betekenis van het geloof in God in het persoonlijke leven en over de betrekking die er op onze gemeente is. Indien er vragen leven, kunnen deze tijdens het bezoek aan de orde worden gesteld. De kerkenraad vindt dit huisbezoek van groot belang om zo een goed contact te onderhouden met de gehele gemeente. Tijdens de bezoeken wordt er naar gestreefd om alle huisgenoten te ontmoeten; daarom worden zij ook verzocht om allemaal bij het bezoek aanwezig te zijn.

Ouderenbezoek

Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden jaarlijks rond de verjaardag bezocht. Dit bezoek zal in de kroonjaren (80, 85, etc.) worden gedaan door de predikant; in de tussenliggende jaren kan ook de pastoraal medewerker of een ouderling op bezoek komen.

Pastoraal vrijwilligers

Sinds 2001 zijn er pastoraal vrijwilligers in onze gemeente actief. Eerder waren zij bekend onder de naam vertrouwenspersonen.
Wie zijn deze pastoraal vrijwilligers?
Gerda van den Brandhof, Beppie van der Linden en Marry Verkerk.
Wat doen zij?
Ze ondersteunen in de meest brede zin het pastorale werk in de gemeente. Als er behoefte aan is dan ‘lopen ze tijdelijk op’ met een gemeentelid. Concreet kan bijvoorbeeld gedacht worden om een periode van ziekte, rouw of zorgen te verwerken of omdat het fijner is om over een bepaald onderwerp met een vrouw te praten. Deze bezoeken vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De pastoraal vrijwilligers hebben voor de kerkenraad de belofte van geheimhouding afgelegd.
Hoe kunt u met hen in contact komen?
U bent welkom rechtstreeks contact met hen op te nemen. Hun gegevens zijn: Gerda: 06-83226018, Beppie: 06-10555003, Marry: 06-54990110. Mailadres: U kunt hen ook bereiken via de predikant, uw wijkouderling, de pastoraal werker of via een diaken.

Ziekenbezoek en voorbede

Elke week wordt er vanuit onze gemeente een ronde langs de ziekenhuizen gemaakt, om de gemeenteleden die daar zijn opgenomen te bezoeken. Hiervoor is het nodig, dat er z.s.m. bericht wordt gedaan, bij voorkeur aan de predikant, zowel bij opname als bij ontslag. De ziekenhuizen geven niets meer door, daarom is de familie zelf verantwoordelijk. Melding is niet alleen belangrijk met het oog op een bezoek, maar ook voor de voorbede in de zondagse eredienst en de vermelding in de kerkbode.

Zorginstellingen

Graag blijven wij in contact met gemeenteleden die buiten Renswoude worden verpleegd of verzorgd. Zij worden bezocht door één van de ouderlingen. Wenst men bezoek van de predikant of de pastoraal medewerker, dan kan dit worden doorgegeven.

Tot medeleven

In de Vijf Gemeenten worden onder de rubriek ‘Tot medeleven’ de verjaardagen opgenomen van hen die in zorgcentra en verpleeghuizen wonen. Mevrouw E. Top-van den Brink verzorgt deze rubriek. Houdt u haar ook op de hoogte van familieleden die naar een zorgcentrum of verpleeghuis verhuizen?

Bijzondere gelegenheden

Bij geboorte, huwelijk en jubilea wordt er vanuit de kerkenraad een bezoek gebracht, mits hiervan bericht wordt gedaan.

Rouw

Na het overlijden van een gemeentelid kan er door de familie een beroep op de kerkenraad worden gedaan om medewerking te verlenen bij de begrafenis. In principe is de predikant beschikbaar om in rouwsamenkomsten voor te gaan; indien dit niet mogelijk is, zorgt de kerkenraad voor een vervanger. Het is hierbij belangrijk om tijdig te overleggen over het tijdstip. Indien de familie er prijs op stelt, is er gelegenheid om op de aansluitende zondag rouw in de kerk te brengen. Dit kan worden doorgegeven aan de kerkenraad.

Diaconale zorg

Wat verstaan wij vanuit de bijbel onder diaconaat?
Het diaconaat is ontstaan naar aanleiding van hetgeen in Handelingen 6 wordt beschreven als de murmurering der Grieken tegen de Hebreeen, omdat de weduwen in de dagelijkse bediening werden verzuimd. Vanaf dat moment is er sprake van twee ambten, te weten de woordverkondiging (ouderlingen) enerzijds en de dienst der barmhartigheid anderzijds (diaconie) Om aan de bijbelse opdracht gehoor te geven, moeten diakenen getrouw zijn aan hun roeping en het diaconaat van de gemeente gestalte geven door mensen in nood bij te staan, het verzamelen en bewaren van de gaven en ze met voorzichtigheid en wijsheid besteden.

Enkele diacionale taken:
•  De diaconie verzorgt het Avondmaal aan huis, bij gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te kunnen gaan om daar het Heilig Avondmaal te vieren
•  De collectes tijdens de erediensten worden volgens een collecterooster gehouden. Dit collecterooster wordt door de diaconie opgesteld. ook heeft de diaconie collecten die verplicht zijn, daarnaast zijn er aanbevolen bestemmingscollecten voor diaconale doeleinden. elke zondag wordt er een diaconale collecte gehouden.
•  Bij de uitgangen bevinden zich zendingsbussen van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De opbrengsten hebben elke maand een nieuwe bestemming.

Niet alleen
De diaconie van onze Koepelkerk heeft zich aangemeld op de landelijke site www.nietalleen.nl. Via deze site kunnen mensen met een hulpvraag in contact komen met lokale kerken en gemeenteleden die hulp willen bieden. Zo kunnen wij liefdevol van betekenis zijn in ons dorp.

Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld om hulp te bieden. Mocht er een hulpvraag zijn dan kan deze worden ingediend op www.nietalleen.nl.

De coördinatie vanuit de diaconie ligt bij diaken Jannis van de Hoef. De betreffende hulpvragen zullen worden doorgestuurd naar de vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Inwoners van Renswoude die hulp nodig hebben hoeven dat niet via de website van www.nietalleen.nl (of het landelijke nummer 0800 1322) te vragen, maar kunnen dat ook rechtstreeks doen door een e-mail te sturen aan . Die hulpvraag mag iets praktisch zijn zoals boodschappen doen, maar ook wanneer u bijvoorbeeld graag even met iemand wilt praten.

Mensen die geen internet of e-mail hebben mogen Jannis ook bellen op 06 – 27 176 550.

Vervoer naar de kerk

Voor gemeenteleden die de kerkdiensten willen bezoeken, maar die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, wil de diaconie voor vervoer zorgen. als dit bij u het geval is naam dan conatct op met diaken (vacature). De diaconie zal dan gemeenteleden zoeken die u ophalen en thuisbrengen.

Hervormde vrouwendienst

De Hervormde vrouwendienst (HVD) wordt gevormd door een aantal vrouwen die ouderen in de gemeente bezoeken. Elke twee maanden wordt er door de HVD bij de ouderen boven de 80 jaar het blad “Lichtspoor” bezorgd. Verder worden de ouderen vanaf hun 80ste verjaardag en bij ziekte bezocht. De organisatie van de ouderenmiddagen berust ook bij de HVD. Hier is men al welkom vanaf 65 jaar!

Wat valt er verder onder de diaconie?

  • Het Kompas
  • Kerktelefoon