Zorg voor elkaar

Het pastoraat (de herderlijke zorg) is voor de gemeente van groot belang. Hierin is de Heere Jezus ons voorgegaan als de Goede Herder. Er ligt een roeping voor alle gemeenteleden om oog te hebben voor elkaar en, waar nodig, met elkaar mee te leven. De kerkenraad heeft in het pastoraat een bijzondere taak, daarin bijgestaan door een pastoraal medewerker en bezoekbroeders. In voorkomende gevallen kan er daarom altijd een beroep worden gedaan op de predikant of de wijkouderlingen, waarna wordt bezien op welke wijze het pastoraat het beste gestalte kan krijgen.

Tweejaarlijks huisbezoek

In de maanden september tot en met april bezoeken de wijkouderlingen samen met de bezoekbroeders een gedeelte van de adressen die tot onze gemeente behoren. Gemiddeld eenmaal per twee jaar wordt daarvoor contact gezocht. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de betekenis van het geloof in God in het persoonlijke leven en over de betrekking die er op onze gemeente is. Indien er vragen leven, kunnen deze tijdens het bezoek aan de orde worden gesteld. De kerkenraad vindt dit huisbezoek van groot belang om zo een goed contact te onderhouden met de gehele gemeente. Tijdens de bezoeken wordt er naar gestreefd om alle huisgenoten te ontmoeten; daarom worden zij ook verzocht om allemaal bij het bezoek aanwezig te zijn.

Ouderenbezoek

Gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden jaarlijks rond de verjaardag bezocht. Dit bezoek zal in de kroonjaren (80, 85, etc.) worden gedaan door de predikant; in de tussenliggende jaren kan ook de pastoraal medewerker of een ouderling op bezoek komen.

Vertrouwenspersonen / Pastoraal Team

Tijdens huisbezoeken komen soms persoonlijke pijnpunten niet aan de orde, maar is er wel behoefte om dit met iemand te delen.
Dat kan via uw predikant of wijkouderling, maar ook direct via de coördinator van de vertrouwenspersonen: tel.nr. 06 – 12810813 of per mail . Meer informatie hierover kunt u vinden in:
Beleidsplan_2016_2020

Protocol_voor_privacy_en_geheimhouding_2014_28_januari

Ziekenbezoek en voorbede

Elke week wordt er vanuit onze gemeente een ronde langs de ziekenhuizen gemaakt, om de gemeenteleden die daar zijn opgenomen te bezoeken. Hiervoor is het nodig, dat er z.s.m. bericht wordt gedaan, bij voorkeur aan de predikant, zowel bij opname als bij ontslag. De ziekenhuizen geven niets meer door, daarom is de familie zelf verantwoordelijk. Melding is niet alleen belangrijk met het oog op een bezoek, maar ook voor de voorbede in de zondagse eredienst en de vermelding in de kerkbode.

Zorginstellingen

Graag blijven wij in contact met gemeenteleden die buiten Renswoude worden verpleegd of verzorgd. Zij worden bezocht door één van de ouderlingen. Wenst men bezoek van de predikant of de pastoraal medewerker, dan kan dit worden doorgegeven.

Tot medeleven

In de Vijf Gemeenten worden onder de rubriek ‘Tot medeleven’ de verjaardagen opgenomen van hen die in zorgcentra en verpleeghuizen wonen. Mevrouw E. Top-van den Brink verzorgt deze rubriek. Houdt u haar ook op de hoogte van familieleden die naar een zorgcentrum of verpleeghuis verhuizen?

Bijzondere gelegenheden

Bij geboorte, huwelijk en jubilea wordt er vanuit de kerkenraad een bezoek gebracht, mits hiervan bericht wordt gedaan.

Rouw

Na het overlijden van een gemeentelid kan er door de familie een beroep op de kerkenraad worden gedaan om medewerking te verlenen bij de begrafenis. In principe is de predikant beschikbaar om in rouwsamenkomsten voor te gaan; indien dit niet mogelijk is, zorgt de kerkenraad voor een vervanger. Het is hierbij belangrijk om tijdig te overleggen over het tijdstip. Indien de familie er prijs op stelt, is er gelegenheid om op de aansluitende zondag rouw in de kerk te brengen. Dit kan worden doorgegeven aan de kerkenraad.

Diaconale zorg

Wat verstaan wij vanuit de bijbel onder diaconaat?
Het diaconaat is ontstaan naar aanleiding van hetgeen in Handelingen 6 wordt beschreven als de murmurering der Grieken tegen de Hebreeen, omdat de weduwen in de dagelijksde bediening werden verzuimd. Vanaf dat moment is er sprake van twee ambten, te weten de woordverkondiging (ouderlingen) enerzijds en de dienst der barmhartigheid anderzijds (diaconie) Om aan de bijbelde opdracht gehoor te geven, moeten diakenen getrouw zijn aan hun roeping en het diaconaat van de gemeente gestalte geven door mensen in nood bij te staan, het verzamelen en bewaren van de gaven en ze met voorzichtigheid en wijsheid besteden.

Enkele diacionale taken:
•  De diaconie verzorgt het Avondmaal aan huis, bij gemeenteleden die niet in de gelegenheid zijn naar de kerk te kunnen gaan om daar het Heilig Avondmaal te vieren
•  De collectes tijdens de erediensten worden volgens een collecterooster gehouden. Dit collecterooster wordt door de diaconie opgesteld. ook heeft de diaconie collecten die verplicht zijn, daarnaast zijn er aanbevolen bestemmingscollecten voor diaconale doeleinden. elke zondag wordt er een diavonale collecte gehouden.
•  Bij de uitgangen bevinden zich zendingsbussen van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). De opbrengsten hebben elke maand een nieuwe bestemming.

Vervoer naar de kerk

Voor gemeenteleden die de kerkdiensten willen bezoeken, maar die niet op eigen gelegenheid kunnen komen, wil de diaconie voor vervoer zorgen. als dit bij u het geval is naam dan conatct op met diaken (vacature). De diaconie zal dan gemeenteleden zoeken die u ophalen en thuisbrengen.

Hervormde vrouwendienst

De hervormde vrouwendienst (HVD) wordt gevormd door een aantal vrouwen die de ouderen in de gemeente bezoeken. Elke twee maanden bezorgen zij bij de ouderen boven de 75 jaar het blaadje “Lichtspoor”. verder worden de ouderen rond hun 80ste verjaardag en bij ziekte bezocht. de organisatie van de ouderenmiddagen berust ook bij de HVD.

Wat valt er verder onder de diaconie?

  • Het Kompas
  • Kerktelefoon