Anbi – Kerk

Naam ANBI:
Hervormde Gemeente Renswoude
Telefoonnummer:
0318-552075
RSIN/Fiscaal nummer:
802245869
Website adres:
www.hervormdrenswoude.nl
E-mail:
Postcode:
3927 BR
Plaats:
Renswoude
Postadres:
Postbus 15
Postcode:
3927 ZL
Plaats:
Renswoude

 

De Protestantse gemeente te Renswoude is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Profiel van de gemeente

  • Oorsprong: De geschiedenis van Hervormde Gemeente Renswoude begon in 1638. daarvoor kerkte men in Scherpenzeel. Onder leiding van de heer van Rensoude, Johan van Reede, kreeg men toestemming van de Staten van Utrecht  om een eigen kerk en predikant te mogen hebben. Op 11 november 1638 werd de eerste predikant, Michaël a Middelhoven, bevestigd. In augustus 1639 vond de eerste steenlegging van de huidige koepelkerk plaats. Sindsdien hebben, naast de huidige predikant,  48 predikanten de gemeente gediend.
  • Continuïteit: Door de eeuwenlange geschiedenis heeft de hervormde Gemeente Renswoude ook een bijzonder historische geschiedenis en weet zij zich in die context geplaatst en daardoor is er van ouds een bijzondere band met het aangrenzende kasteel. De grafkelder onder de kerk is nog steeds in gebruik voor de overleden adellijke kasteelbewoners. Door de eeuwen heen is echter Gods Woord verkondigd gebleven en heeft dat ook altijd centraal gestaan. In de huidige context is er twee keer op een zondag een eredienst en is er een rijk verenigingsleven. De sacramenten worden met regelmaat bediend en ondanks de landelijke trend van kerkverlating heeft Renswoude een stabiel ledenaantal.
  • Praktijk: De Koepelkerk heeft breed in het dorp de sympathie van de bewoners. Toch bezoekt, om uiteenlopende redenen, ongeveer de helft van de geregistreerde kerkelijke mensen de erediensten niet. De erediensten worden op een redelijk traditionele wijze vormgegeven, met een vastomlijnde liturgie, waarbij er bij bijzondere diensten ruimte is voor andere aspecten in de liturgie. Mede door deze traditionele wijze van vormgeven is het van groot belang dat er goede uitleg wordt gegeven bij de verschillende onderdelen. Alleen daardoor  komt Gods eer volledig tot zijn recht. Op deze wijze kan voluit de ontmoeting tussen God en de gemeente plaatsvinden.
  • Eenheid in verscheidenheid: De Hervormde Gemeente van Renswoude is te typeren als een volkskerk. Binnen de gemeente is er een zekere verscheidenheid te onderscheiden.  Er is een deel dat alle graag wil houden zoals het is en er is een deel dat graag ruimte wil voor enige vernieuwing in de liturgie van de eredienst. De modaliteit is echter die van de Gereformeerde Bond binnen de volledige breedte daarvan. Uiteindelijk zijn alle gemeenteleden geroepen tot de verkondiging en uitbreiding van Zijn Koninkrijk en dat is wat de gehele gemeente bind. Kortom wij zijn één in verscheidenheid.
  • Klassieke lijn van het Gereformeerde belijden: De Heilige Schrift wordt gezien als Gods onfeilbaar woord en de drie formulieren van enigheid (Catechismus, Belijdenis des Geloofs en de Dordtse leerregels) worden daarbij betrokken als leerstukken  voor de kerk.

De lijn die daarbij hoort vanuit het Gereformeerde belijden is dat er besef dient te zijn van de zonde en ellende waarin mensen leven, hoe men daaruit verlost kan worden en hoe de dankbaarheid daarvoor getoond zal worden (catechismus vraag en antwoord 2). Het rijke Evangelie van Jezus Christus mag iedere zondag en bij alle andere ontmoetingen in kerkverband centraal staan. De Bijbel is daarin leidend en bepaalt de lijnen die uitgezet worden bij de eredienst en de andere activiteiten in kerkverband.

Plaats binnen de PKN
De Nederlands Hervormde Gemeente van Renswoude heeft zich geschikt in het fusiebesluit van de synode van de Nederlands Hervormde Kerk, welke is genomen op 12 december 2013. De uiteindelijke fusie vond plaats op 1 mei 2014. De toenmalige en huidige Hervormde Gemeente van Renswoude weet zich geroepen tot een getuigend spreken binnen het geheel van onze kerk. Men kan en wil, vanwege de verbondstrouw van God, de banden met de vaderlandse kerk niet doorsnijden.

Verbondenheid met de Gereformeerde Bond
Binnen de PKN weet de Hervormde Gemeente Renswoude zich verbonden met de ‘Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland’(GB). De doelstelling van de Gereformeerde Bond laat zich als volgt samenvatten: ‘De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil zij de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat centraal in de vereniging.’

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente te Renswoude.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  23 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Op de website https://www.hervormdrenswoude.nl/onze-gemeente/beleidsplan vindt u het totale beleidsplan 2016-2020 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
1. Catechese groep 8 basisschool en 1e jaar voortgezet onderwijs
Maandag 16.00- 16.45 uur
2. Catechese 1e jaar voortgezet onderwijs
Maandag 16.45-17.30 uur
3. Catechese jongeren 13 t/m 16 jaar ‘Follow Me’
Dinsdag 19.00 – 20.00 uur
4. Catechese 17+
Maandag 20.00-21.00 uur
5. Belijdeniscatechese
Maandag 20.00 uur
6. Huwelijkscatechese
Wisselend
7. Doopcatechese
Wisselend
8. Bezinning Heilig Avondmaal
Wisselend
9. Zondagschool (4 groepen)
Zondagmorgen onder kerktijd
10. Jeugdclub groep 5
Maandag 15.45 – 17.00 uur
11. Jeugdclub groep 4
Dinsdag 15.45 – 17.00 uur
12. Jeugdclub groep 6
Woensdag 18.30 – 19.45 uur
13. Jeugdclub groep 7
Dinsdag 18.45 – 20.00 uur
14. Jeugdclub groep 8 en voorgezet onderwijs
Woensdag 19.30 – 21.00 uur
15. Jeugdvereniging ‘t Zoeklicht
Zondagavond
16. Open jeugdwerk ‘De basis’
Zaterdagavond vanaf 19.30 uur
17. Kring Geloofsopvoeding 8+
In onderling overleg
18. Kring Geloofsopvoeding 4-8 jaar (Joy)
In onderling overleg
19. Kring geloofsopvoeding 0-4 jaar
In onderling overleg
20. ‘Het kompas’
Dinsdag 19.15-20.30 uur
21. Avondgebed
Maandag 20:30 – 21:30 uur
22. Bijbelkring
Woensdag 20:30 – 22:00 uur
23. Bijbelstudiekring
Maandag 20:30 – 22:00 uur
24. Koffiemorgen
Dinsdag 9:30 – 11:30 uur
25. Ouderenkring
Donderdag 14:30 uur
26. Huisbijbelkring
Maandag
27. Huisbijbelkring De uitdaging
3e donderdag van de maand
28. Huisbijbelkring
Elke maand
29. Alpha-cursus
Woensdagavond
30. Vervolg Alpha
(Indien deelnemers) Wekelijks 2x per jaar 10 avonden
31. Post Alpha kring (First Choice
Woensdagavond
32. Youth Alpha
33. Zendingscommissie
Wisselend
34. Interkerkelijke Evangelisatiecommissie
Wisselend
35. Jeugdraad
36. Gospelkoor Candela
Dinsdag 20.15 – 22.00 uur
37. Bazaar
Vrijdag en zaterdag
38. Gemeentedag/opening winterwerk
Zaterdag
39. Vrijwilligersavond
1x per 2 jaar te bepalen
40. Dodenherdenking
4 mei
41. Vakantie Bijbel Klub
Maandag t/m woensdag herfstvakantie

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting Baten en lasten Kerk
ANBI rapport

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.