Anbi – Diaconie

Publicatie van de diaconie van de Hervormde gemeente Renswoude

Algemene gegevens:

Naam:
Hervormde Gemeente Renswoude
Adres:
Postbus 15, 3927 ZL Renswoude
RSIN nummer:
824100918
E-mailadres:
Website:
www.hervormdrenswoude.nl
Bankrekeningnummer:
NL95RABO0355106906
Samenstelling:
1 voorzitter, 1 secretaris, 1 penningmeester, 2 diakenen

De Protestantse kerk in Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeente en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Renswoude.

Giften aan de Hervormde Gemeente Renswoude mogen bij de aangifte Inkomstenbelasting als aftrekpost worden opgevoerd. Bovendien is de Hervormde Gemeente Renswoude vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Beleidsplan
In gehoorzaamheid aan de Bijbel is de gemeente geroepen je naaste lief te hebben en in het bijzonder goede zorg te dragen voor diegenen die bescherming en ondersteuneng behoeven waaronder de vreemdeling, de wees, en de arme(Lukas 10: 25-37 de barmhartige Samaritaan, Galaten 6:2 Draagt elkanders last, en vervult alzo de wet van Christus en Markus 10:45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.  Maar de diaconaat levert ook een bijdrage aan de gemeente, door het bevorderen van onderlinge dienstbetoon en het omzien naar elkaar. Voor het diaconaat vinden we daarom de ‘koinonia’ (gemeenschap) even belangrijk als de ‘diakonia’(dienstbetoon). Het diaconaat is dus een opdracht voor de gehele gemeente en op meerdere plaatsen in de Bijbel worden we opgeroepen om elkaar te helpen.

Doel
Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden om deze nood, in principe door middel van een renteloze lening, te lenigen. Deze financiële hulp is tijdelijk van aard. Daarnaast zal de diaconie ook hulp aanbieden om met behulp van een vrijwilliger, de persoon in nood te helpen en de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.

Aan wie bieden wij hulp
Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel leden van de Hervormde gemeente, als mensen buiten de genoemde geloofsgemeenschap.

Hoe vindt de controle over de jaarrekeningen plaats?
Aan het einde van elk jaar worden de jaarrekeningen voorgelegd aan het college diakenen, na goedkeuring wordt de rekening voorgelegd aan de kerkenraad. Na goedkeuring en ondertekening krijgen de belijdende gemeenteleden de mogelijkheid om de jaarstukken in te zien, dit gebeurt na vermelding in het kerkblad.

Toelichting Baten en lasten Diaconie
ANBI rapport