Wat geloven wij

De basis van het geloof

Het uitgangspunt voor het geloof en leven van onze gemeente is de Bijbel. Naast inspiratiebron voor het leven van alledag belijden we in overeenstemming met de kerk door alle eeuwen heen, dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is. Daarin spreekt God tot ons en maakt Hij Zich aan ons bekend als de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

Wat wij geloven en belijden vindt u verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis (oftewel: De 12 Artikelen van het ontwijfelbaar Christelijk Geloof):
1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde;
2. En ik geloof in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
3. Die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit den maagd Maria;
4. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel;
5. Op de derde dage weer opgestaan van de doden;
6. Opgevaren naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
7. En vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in den Heiligen Geest.
9. Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, dat is: de gemeenschap der heiligen;
10. Ik geloof de vergeving van de zonden;
11. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam;
12. Ik geloof een eeuwig leven.

De kern van de boodschap van de Bijbel vormen de woorden van Jezus:”Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. (Johannes 3: 16)
Daarom wordt de boodschap en inhoud van de prediking op zondag bepaalt door Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heere, zowel in de belofte (Oude Testament) als in de vervulling (Nieuwe Testament). Door middel van de verkondiging wordt de gemeente opgeroepen tot geloof en bekering, en wordt zij uitgenodigd en aangemoedigd om de Heere Jezus te volgen en te dienen. Op die manier wordt zij bovendien bemoedigd en aangespoord op de weg van het geloof.
Wij geloven, dat de Heere door Zijn Geest zó Zijn gemeente bouwt en bewaart.

Meer leren over het geloof

Om meer van het geloof en de inhoud daarvan te weten te komen, nodigen wij u en jou graag uit voor de zondagse erediensten. Daarnaast verwijzen wij u en jou graag naar de informatie op de website over de catechese en de verschillende Bijbelkringen.
Maakt u/jij voor het eerst kennismaking met de Bijbel en het christelijke geloof, dan is het volgen van een Alpha-cursus een aanrader. Onder de rubriek “Ontmoeten” > “Zending en evangelisatie” wordt u/jij daarover nader geïnformeerd.