Avonddienst

Op 16 augustus 2020 om 18:30, spreker: Ds. W.J. Westland, Giessendam / Neder Hardinxveld

Lezing: Psalm 150
Tekst: Psalm 150 : 2

Leven om te loven
1. de reden om God te prijzen
2. de manier waarop
3, de oproep daartoe

Psalm 150 : 1
Weerklank 14 : 1, 3
Psalm 42 : 3, 5
Psalm 150 : 2, 3
Psalm 68 :10