Mededeling – Kerkenraad

Berichtgeving-2 over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
26 maart 2020 – scriba H.H. Kieskamp, namens het Moderamen en de kerkenraad.

Broeders en zusters in de Heere,
Het zal u niet zijn ontgaan dat de landelijke overheid haar maatregelen heeft uitgebreid en aangescherpt om de verspreiding van het coronavirus verder af te remmen. Ook horen we inmiddels van gemeenteleden die in hun familie getroffen zijn door het virus.
Dit betekent o.a. dat de tot nu toe gebruikte werkwijze moet worden bijgesteld. Alle evenementen en bijeenkomsten zijn verboden tot begin juni, maar er is een uitzondering van toepassing: … een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. … uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen.”

Erediensten
Het moderamen en de kerkenraad hebben overwogen om alleen met dienstdoenden de dienst vorm te geven, maar zolang het mag willen we toch heel graag iets van het gemeente-zijn in stand houden en daarom maken we (hoewel slechts gedeeltelijk) gebruik van de ruimte die de overheid nadrukkelijk biedt. Maar men begrijpe dit goed: dit doen wij niet om de maximale grens te zoeken, maar om met een vertegenwoordiging van de gemeente (hoe klein dan ook) te volharden in het luisteren, bidden en zingen voor Gods aangezicht – en zo een gemeenschap der heiligen te vormen, met allen die thuis verbonden zijn.
Wèl beëindigen wij de werkwijze waarbij we iedereen uit een wijk uitnodigen. Wij willen ons strikt beperken; strikter dan de overheid gebiedt. Daarom worden de dienstdoenden tot een minimum beperkt en moeten gemeenteleden zich vooraf aanmelden bij hun wijkouderling; die kan dan zorgdragen voor de limitering tot maximaal 15 personen en een ‘gespreide’ samenstelling (bijvoorbeeld niet 6 personen uit één gezin; maar let u daar ook zelf op).

 • De afspraken zijn dan als volgt:
  We verzorgen wel steeds ‘gewone’ diensten vanuit de Koepelkerk; daarbij zullen aanwezig zijn: onze predikant of een gastvoorganger, een organist, twee ouderlingen (ouderling van dienst en wijkouderling) en één diaken, 2 technici voor video en geluid;
 • Alle gemeenteleden volgen de dienst via de video thuis. Maximaal 15 gemeenteleden – per ouderlingenwijk per dienst – kunnen lijfelijk aanwezig zijn in de dienst. Hoewel wij dit groepje strikt beperken, is het fijn als er énkele mannen en vrouwen en jongeren zijn om met ons de gemeenschap der heiligen te vormen, verbonden met allen die thuis meeleven.
 • Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn, nodigen wij u hartelijk uit om uzelf aan te melden. Schroomt u alstublieft niet om u aan te melden, ondanks de beperking die er is. Het gemakkelijkst gaat dit per mail: wijkouderlingXX@hervormdrenswoude.nl (waarbij XX is het nummer van de wijk: 05, 06 etc.) U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdagavond bij de betrokken wijkouderling. Deze zal dan ‘s zaterdag aangeven wie kunnen komen.
 • Ten overvloede: kerkbezoek is er alleen na opgave aan en bevestiging door uw wijkouderling:
  • Zondagmorgen 29 maart: max. 15 mensen uit wijk 5 (wijkouderling Evers; buitengebied Noord-Oost)
  • Zondagavond 29 maart: max. 15 mensen uit wijk 6 (wijkouderling Van Wolfswinkel; Barneveldsestraat, Molenstraat, e.a. – br. van Wolfswinkel zal worden waargenomen door ouderling Lambers – u kunt zich dus aanmelden bij ouderling Lambers – wijkouderling07@hervormdrenswoude)
  • Zondagmorgen 5 april: max. 15 mensen uit wijk 7 (wijkouderling Lambers; Dickerijst, Eikenlaan e.a.)
  • Zondagavond 5 april: max. 15 mensen uit wijk 8 (wijkouderling Teeuw (Sportparklaan, Overbosch e.a.)
  • Etc, etc. (zie de website voor de wijkindeling)
 • Hierbij geldt de dringende oproep om u niet aan te melden wanneer u tot de kwetsbare groepen behoort: dit betreft álle senioren en allen met een kwetsbare gezondheid;
 • Hierbij geldt de dringende oproep om u niet aan te melden wanneer u verkoudheidsklachten / hoesten, verhoging / koorts, of anderszins enige klachten kent;
 • Ook wanneer u door het virus getroffen familieleden hebt en daardoor mogelijk (direct of indirect) in aanraking bent geweest met het virus, vragen we u dringend thuis te blijven.
 • Hierbij geldt ten overvloede de dringende oproep om u niet aan te melden met uw zeer jonge kinderen. Er is geen zondagsschool of crèche.

Alle andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de diensten online mee te beleven.
De video-uitzendingen zijn tijdelijk vrijgegeven zodat ook gemeenteleden zonder een inlogcode de dienst thuis kunnen volgen.
Omdat wij veel vragen krijgen over de toegankelijkheid van de video-uitzendingen, zeggen wij u graag dat we nog steeds werken aan de verbetering daarvan. Maar voor uw gemak hebben we de link ook hier toegevoegd:
Klik hier bij de start van de dienst om deze als video uitzending te volgen.
TIP – Bewaar deze URL / dit internet-adres als een Favoriet / Bladwijzer / ‘Bookmark’.

Voor de jeugd
Kerkkids voor de kinderen van de zondagsschool (alle kinderen welkom!)
Voor alle jongens en meisjes die normaal op zondag naar de zondagsschool konden gaan, hebben we een nieuwe vorm bedacht om toch samen in contact te kunnen zijn. Op zaterdagochtend om 10.30 uur kunnen jullie met de mobiel, laptop of tablet aanschuiven bij Kerkkids. We willen dan een stukje uit de Bijbel lezen, samen zingen en bidden. Als je mee wilt doen, dan kan je een bericht sturen naar jeugdouderling01@hervormdrenswoude.nl en zorgt Jan van de Heetkamp ervoor dat je zaterdag kunt aansluiten via ZOOM. Ongeveer 20 minuten voordat wij gaan beginnen krijg je een e-mail van Jan met daarin een link om in te loggen. Kijk je mee via de telefoon of tablet -> installeer dan vast de zoom cloud meeting app. Via de laptop kun je via de link een bestand downloaden en je kunt meekijken. Juf Anne is er ook bij. Wil je wat vertellen aan ons of de andere kinderen, het is allemaal mogelijk zaterdag. Er staat boven kinderen van de zondagsschool maar ook andere kinderen vanuit de gemeente mogen meekijken….. De link mag je iedere zaterdag ook doorsturen naar vrienden/vriendinnetjes.

Als het goed is gegaan, dan willen we dit elke week in de corona-tijd blijven organiseren. We hopen zaterdag veel kinderen te zien!

Tips website zondagsschool en kaart/kleurplaten maken
In de nieuwsbrief van de Hervormde Zondagsscholen staan mooie tips die goed zijn om te delen met ouders. Kijk voor de tips op https://www.hervormdezondagsscholen.nl/nieuws.

Het zou mooi zijn als kinderen uit Renswoude met elkaar ervoor zorgen dat er af en toe een mooie kaart / kleurplaat bij een oudere / zieke op de deurmat valt.
Zet je naam en telefoonnummer eventueel op de kaart of kleurplaat en deze kun je inleveren bij Louise van Rinsum, Plantanenlaan 27 in Renswoude (in de brievenbus doen). Via de dames van de HVD zal de bezorging plaatsvinden.

Pastoraat

 1. De drie pastores (ds. Schroten, br. Borsje en ds. Kortleve) en de wijkouderlingen zullen proberen telefonische contacten te onderhouden.
 2. Bij ziekte van een gemeentelid geldt in principe de gewone afspraak dat (naast de wijkouderling) één van de pastores met u meeleeft (ds. Schroten 65-, br. Borsje 65+) Besef aub wel dat in geval van een corona-besmetting alle derden helaas op afstand moeten blijven.
 3. Bij ziekte of uitval van pastores of wijkouderlingen zèlf geldt dat hun vervanging onderling wordt geregeld.
 4. We aanvaarden dat veel ook stil zal liggen en stimuleren u daarom temeer om ook zelf aan de bel te trekken bij pastorale en sociale hulpvragen.
 5. Pastoraat is ook een zaak van álle gemeenteleden onderling. Het omzien naar elkaar is óók dat onderlinge belletje, dat kaartje, die hulp.
 6. Het mooiste pastoraat gebeurt ten diepste op zondag vanuit het Woord. Daar worden alle schapen bij de Goede Herder gebracht om door Hem verkwikt te worden. Ook al zijn de diensten nu wat anders, laten we dit niet vergeten.

Niet Alleen
Voor alle hulpvragen die worden ingediend op www.nietalleen.nl heeft de Diaconie de coördinatie bij diaken Jannis van de Hoef neergelegd. Hij zal de eventuele vragen doorsturen naar de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Het is hartverwarmend te zien dat veel mensen zich aanmelden om hulp te bieden. Bedankt daarvoor!
Mensen uit onze gemeente die hulp willen hebben hoeven dat niet via de website van www.nietalleen.nl (of het landelijke nummer 0800 1322) te vragen, maar kunnen dat ook rechtstreeks doen door een e-mail te sturen aan nietalleen@hervormdrenswoude.nl. Die hulpvraag mag iets praktisch zijn zoals boodschappen doen, maar ook wanneer u bijvoorbeeld graag even met iemand wilt praten.
Mensen die geen internet of e-mail hebben mogen Jannis ook bellen op 0627 176 550.

Andere mededelingen

 • Alle activiteiten en vergaderingen zijn tot nader afgelast; digitaal of telefonisch contact is en blijft uiteraard wel mogelijk; maak daar vooral ook gebruik van om onderlinge contacten te onderhouden.
 • Wilt u s.v.p. uw collecte bijdragen overmaken? Wilt u de bestemming vermelden bij uw overboeking.
  • Voor de Diaconale collecten kan dat op : NL95 RABO 0355106906 t.n.v. CvD Hervormde Gemeente Renswoude.
  • Voor de Kerkrentmeesterlijke collecten kan dat op : NL03 RABO 0373727615 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Renswoude.
Nota Bene: Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding zich van dag tot dag ontwikkelen kan voor volgende week een andere keuze worden gemaakt.  Wij kunnen dus nooit definitief aangeven hoe de invulling van kerkdiensten en kerkenwerk er uit zal zien.

Wij zullen vooral communiceren via onze website.

Hou dus de website in de gaten voor de actuele situatie.

WILT U DEZE RONDZENDBRIEF ZOVEEL MOGELIJK DOORSTUREN EN VERDER BEKEND MAKEN BINNEN ONZE HERVORMDE GEMEENTE VAN RENSWOUDE

=============================================================================
Berichtgeving over kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten in verband met het coronavirus
13 maart 2020 – scriba H.H. Kieskamp

Broeders en zusters in de Heere,
Het zal u niet zijn ontgaan dat de landelijke overheid maatregelen en ‘dringende adviezen’ heeft afgegeven met betrekking tot het indammen van de verspreiding van het coronavirus.

Aanvankelijk was het ons voornemen om – in lijn met de landelijke richtlijn van 12 maart – de kerkdiensten ‘gewoon’ voortgang te laten hebben, met dien verstande dat er zowel in de Koepelkerk als in Rehoboth dan maximaal 100 personen zouden mogen plaatsnemen.
Een dergelijke werkwijze wordt door meerdere kerken in het land gevolgd. In overleg met burgemeester Doornenbal heeft zij de plaatselijke kerken echter dringend gevraagd om daar terughoudender in te zijn en de kerkdiensten zo mogelijk geheel zonder kerkgangers te laten voortgaan.

In de regio zien we inderdaad meerdere gemeenten die de toegang tot de kerkdiensten geheel laten vervallen. Toch stelt deze strikte maatregel ons (en ook onze broeders en zusters in de CGK en de PKN-Dorpsstraat) voor vragen. We moeten er immers mee rekenen dat deze situatie zal gelden voor de morgen- en avonddiensten van 15, 22 en 29 maart; en wellicht langer! Wanneer er niemand in de kerk aanwezig is, is er geen samenzang en voor de voorganger ook geen luisteraar. Het wordt dan een wat gekunstelde opname van een predikant die tegen de camera praat. Omdat wij dit voor de iets langere termijn geen bevredigende oplossing vinden hebben wij tot een ‘tussenoplossing’ besloten:
We verzorgen wel steeds ‘gewone’ diensten vanuit de Koepelkerk; daarbij zullen aanwezig zijn: onze predikant of een gastvoorganger, een organist, koster, enkele ouderlingen en diakenen (alleen de ambtsdragers die zijn ingeroosterd voor die dienst);
Met een zeer beperkt aantal gemeenteleden (veel minder dan honderd)
Wij nodigen u vrijblijvend – en geheel naar eigen inzicht – uit per wijk:
Zondagmorgen 15 maart: alleen mensen uit wijk 1 (wijkouderling Molenaar; Spikhorst e.a.)
Zondagavond 15 maart: alleen mensen uit wijk 2 (wijkouderling Van Rijk; Taets e.a.)
Zondagmorgen 22 maart: alleen mensen uit wijk 3 (wijkouderling Veldhuizen; buitengebied zuid)
Zondagavond 22 maart: alleen mensen uit wijk 4 (wijkouderling Van der Linden (Dorpsstraat oneven, Van Reedeweg e.a., buitengebied west)
Etc, etc. (zie de website voor de wijkindeling)
Hierbij geldt de dringende oproep om niét te komen wanneer u tot de kwetsbare groepen behoort: dit betreft álle senioren en allen met een kwetsbare gezondheid;
Hierbij geldt de dringende oproep om niét te komen wanneer u verkoudheidsklachten / hoesten, verhoging / koorts, of anderszins enige klachten kent;
Hierbij geldt ten overvloede de dringende oproep om niét te komen met uw zeer jonge kinderen. Er is ook geen zondagsschool of crèche.

Zo is er tóch een kleine gemeenschap bijeen, die zingt en bidt en luistert voor Gods aangezicht! Zo beleven ook de thuisblijvers de gemeenschap der heiligen, waarin zij delen mogen.

Alle andere gemeenteleden worden uitgenodigd om de diensten online mee te beleven.
De video-uitzendingen worden tijdelijk vrijgegeven zodat ook gemeenteleden zonder een inlogcode de dienst thuis kunnen volgen.

Opmerking hierbij: Omdat heel kerkelijk Nederland opeens massaal van deze mogelijkheden gebruik gaat maken zou er (buiten onze verantwoordelijkheid om) overbelasting kunnen ontstaan, door problemen met de capaciteit van de lijnen of servers van Kerkdienstgemist.nl. In dat geval kunt u natuurlijk ook later de dienst nog terugluisteren.

ANDERE ACTIVITEITEN

De catechese van maandag en dinsdag gaan gewoon door.
Dit is in lijn met de open scholen; en het is ook mooi omdat dit voor beide groepen de laatste avond is.

Al het jeugdwerk (clubs en Basis) worden bij dezen beëindigd/stopgezet. Omdat we toch al bijna aan het einde van het seizoen zijn, betekent dit het onverhoopte einde van een deel van het jeugdwerk. Geplande afsluitingen/uitjes worden gecanceld.

Afgelast worden bovendien:

 • Back to the Bible van woensdag 18 maart
 • De seniorenmiddag van donderdag 26 maart
 • De kennismakings-maaltijd met nieuwe gemeenteleden van vrijdag 27 maart
 • De sing-in op 29 maart

Zoeklicht, bijbelkringen en vergaderingen zijn een eigen verantwoordelijkheid van de betreffende leiding en de deelnemers (u bepaalt zelf of u bijeen komt en/of gaat deelnemen).

Nota Bene: Omdat de ontwikkelingen rond de verspreiding zich van dag tot dag ontwikkelen kan voor volgende week een andere keuze worden gemaakt. Wij kunnen dus nooit definitief aangeven hoe de invulling van kerkdiensten en kerkenwerk er uit zal zien.

Wij zullen vooral communiceren via onze website.
Hou dus de website in de gaten voor de actuele situatie.

WILT U DEZE RONDZENDBRIEF ZOVEEL MOGELIJK DOORSTUREN
EN VERDER BEKEND MAKEN BINNEN ONZE HERVORMDE GEMEENTE VAN RENSWOUDE

Berichtgeving Coronavirus. Hervormde Gemeente Renswoude – 13mrt2020